Pontbeváltás

Pontbeváltás

Váltsa be pontjait megrendelésekor!

A pontok beváltásához kérjük jelentkezzen be!

 

Pontgyűjtő akció szabályzat

 1. A Goldenpalm Pontgyűjtő Akció

  A Goldenpalm Pontgyűjtő Akció egy olyan bónuszrendszer, amelyben az online vásárlók az Mudezen Kft. (székhelye: Honvéd utca 8. 1.em. 2.) – a továbbiakban: Goldenpalm – által a kapott törzsvásárlói pontok gyűjtése révén kedvezményesen juthatnak vetőmagokhoz, egyéb az oldalon található termékekhez. Az online vásárlók online leadott megrendelésük segítségével Törzsvásárlói Pontokat (a továbbiakban: pontok) gyűjthetnek melyet a www.goldenpalm.hu oldalon különböző az oldalon található vetőmagokhoz és egyéb termékekhez válthatnak be.

 2. A Goldenpalm Akcióban való részvétel
  1. A vásárlók az akcióba való felvételüket a www.goldenpalm.hu oldalon történő rendelésükkel kérik, amivel folyamatosan jogosultak a pontok gyűjtésére.
  2. A Goldenpalm jogosult a pontok beváltását elutasítani, ha az igénylő
   • nem természetes személy, vagy
   • a vevőnek a Goldenpalm felé lejárt tartozása van
   • ha a vevő a pontokat jogosulatlanul, vagy visszaélés révén szerezte
   • ha a megrendelését lemondta vagy a rendelését nem vette át.
  3. A pontok kizárólag személyhez kötött beváltásra jogosítanak, a pontok tulajdonosa nem jogosult átruházni azt, másnak használatba átengedni.
  4. Vásárlói szabályzat: A pontok jóváírása a Goldenpalm által történik, amennyiben a vevő nem ért egyet az elszámolással, neki kell bebizonyítania annak helytelenségét. A bizonylatokat e célból meg kell őrizni.
  5. A pontok a vásárláshoz kapcsolódó jóváírástól számított egy naptári éven belül érvényesek. Az 1 évnél régebbi, beváltatlan pontok elévülnek, további felhasználásuk nem lehetséges.
  6. A Mudezen Kft. dolgozói, azok családtagjai és közeli hozzátartozói nem jogosultak a pontok beváltására.
 3. A pontrendszer
  1. A www.goldenpalm.hu oldal vásárlói minden vásárlásnál a termék bruttó ára után kapható pontérték 3%, amelyet a megrendelés lezárása után kapott e-mailben jóváírásra kerülnek a megrendelő azonosítószámán. Hírlevélre történő feliratkozással egyszeri 100 pontot kap, melyet azonnal le tud vásárolni.
  2. Csak az online leadott megrendelések után jár a pont, illetve a pontok is csak online a www.goldenpalm.hu oldalon válthatóak be.
  3. A pontkibocsátás és -beváltás feltételei, valamint a jelen szabályzat rendelkezései a Goldenpalm által a www.goldenpalm.hu honlapon közzétett hirdetményi közzététellel bármikor a Goldenpalm által egyoldalúan megváltoztathatók. A változás kizárólag annak közzétételét követően léphet hatályba. Az esetleges változtatásokból eredő kárért a Goldenpalm felelősséggel nem tartozik.
  4. A pontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén válthatók be, azok beváltása ellenében pénzbeli kifizetés nem teljesíthető, az pénzre nem váltható. A pont tulajdonosa nem jogosult a be nem váltott, elévült, érvénytelenített vagy zárolt pontok után kártérítésre, bármilyen ellenszolgáltatás követelésére.
 4. Adatkezelés
  1. Vásárló adatkezelési szabályait a www.goldenpalm.hu oldalon található adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
  2. A személyes adatok kezelésére, lekérdezésére, továbbítására, módosítására, töröltetésére a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 5. A részvétel létrejötte és megszüntetése
  1. A szerződéses jogviszony a vásárló és a Goldenpalm között az online rendeléssel jön létre.
  2. A Goldenpalm jogosult a jelen jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a vásárló pontjait érvényteleníteni, ha a vevő:
   • neki felróható okból hamis adatokat közöl a Goldenpalm-mal,
   • a pontokkal való visszaélést, illetve a jelen jogviszonnyal kapcsolatos egyéb jogsértést valósított meg.
   A szerződés fentiek alapján történő azonnali hatályú felmondásának esetén a Goldenpalm nem köteles beváltani a vásárlónak a meglévő pontjait, továbbá követelheti kárának megtérítését.
  3. A Goldenpalm jogosult a Pontgyűjtő Akciót egyoldalúan előzetes értesítése mellett bármikor befejezni, vagy az Akciót ideiglenesen szüneteltetni. Az értesítés a www.goldenpalm.hu weboldalon történő közzététellel történik. Az értesítés megjelenését követő 3. naptól kezdve a pontok kibocsátása megszűnik és – a szünetelés esetét kivéve –ha a Pontgyűjtő Akció befejezéséig hátralevő időben már csak a pontok beváltására van mód. A Pontgyűjtő Akció megszűnése napjáig be nem váltott pontok a megszűnés napjával érvénytelenné válnak.
 6. Adatkezelés
  1. A jelen jogviszony során keletkező (elsődlegesen a pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos) esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a vevőt terhelik. Abban az esetben is a vevőt terhelik a közterhek, ha azokat elsődlegesen a Goldenpalmnak kellene megfizetnie, azonban lehetőséget biztosít a jogszabály a köztehernek a vevő felé történő áthárítására.
  2. A Goldenpalm a vevőt honlapján (www.goldenpalm.hu) elhelyezett hirdetményekkel tájékoztatja a Pontgyűjtő Akcióval kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így különösen az Akció módosításáról, szüneteléséről, megszüntetéséről.
  3. A Pontgyűjtő Akcióra, valamint jelen Általános Részvételi Feltételekre és Szabályzatra a magyar jog mindenkori szabályai vonatkoznak.

Budapest, 2021. május 1.

Goldenpalm
Pontgyűjtő Akció szervezője